EMO2C: Συναισθηματική νοημοσύνη και κοινωνικές δεξιότητες για μαθητές εκπαίδευσης δεύτερης ευκαιρίας

Το EMO2C επιθυμεί να δημιουργήσει ειδική κατάρτιση σε θέματα συναισθηματικής νοημοσύνης και κοινωνικών δεξιοτήτων για να ενισχύσει τις ατομικές  συμπεριφορές των μαθητών και, στη συνέχεια, τις πιθανότητές τους να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Δεν πρόκειται μόνο για τεχνικές ή επαγγελματικές δεξιότητες, αλλά και για δεξιότητες και συμπεριφορές που θα τους βοηθήσουν στην προσωπική τους ολοκλήρωση και, αργότερα, στην αναζήτηση εργασίας και στη συμμετοχή τους στην κοινωνία των πολιτών.

Σχετικά με το έργο

Σύμφωνα με τη Eurostat, τον Οκτώβριο του 2020 3,1 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25 ετών) ήταν άνεργοι στην ΕΕ (ποσοστό 17,5%). Οι αριθμοί αυτοί αποκτούν δραματικό τόνο σε μεσογειακές χώρες όπως η Ισπανία, όπου το ποσοστό φτάνει το 40,4%, ή πάνω από 30% στην Ελλάδα ή την Ιταλία, ενώ η Λιθουανία (27,1%) υποφέρει επίσης από αυτή τη μάστιγα πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ (17,5%). Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα επικίνδυνο και ιδιαίτερα απαράδεκτο ποσοστό για μια τόσο σημαντική πληθυσμιακή ομάδα. Οι αριθμοί αυτοί είναι ακόμη πιο έντονοι μεταξύ των νέων με χαμηλή ειδίκευση, πολλοί από τους οποίους εντάχθηκαν στην αγορά εργασίας εν μέσω της οικονομικής ύφεσης της προηγούμενης δεκαετίας και τώρα υφίστανται τις συνέπειες της πανδημίας του Covid 19.

Τι είναι τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας?

Slide
Ποια είναι η έννοια των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας?

• Η έννοια του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας προέκυψε για πρώτη φορά από μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως απάντηση στην εμφάνιση της κοινωνίας της πληροφορίας και στην πρόκληση που αυτή αποτελεί για το εκπαιδευτικό σύστημα. Τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας είναι μια σειρά από δομημένες οντότητες σε διάφορες χώρες της ΕΕ, αλλά το μοντέλο τους επεκτείνεται ακόμη στα προγράμματα κατάρτισης που αναπτύσσονται από πολλούς δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς με την ίδια ομάδα και τους ίδιους στόχους. Τις περισσότερες φορές, οι νέοι που προσέρχονται σε ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας αισθάνονται αποκλεισμένοι από την κοινωνία, αποβλημένοι από το σύστημα εκπαίδευσης και εργασίας, απογοητευμένοι και συναισθηματικά ταλαιπωρημένοι από την κρίση ή τις προσωπικές συνθήκες που επηρεάζουν την επαγγελματική τους ζωή.

Slide
Ποιοι είναι οι στόχοι και οι μέθοδοι των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας?

• Μια αγαστή συνεργασία με τις τοπικές αρχές, τις κοινωνικές υπηρεσίες, τις ενώσεις και τον ιδιωτικό τομέα
• Διδακτική και συμβουλευτική προσέγγιση που επικεντρώνεται στις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις ικανότητες των μαθητών και στην ενθάρρυνση της ενεργητικής μάθησης από μέρους τους
• Ευέλικτες διδακτικές ενότητες που επιτρέπουν συνδυασμούς ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων με πρακτική άσκηση σε και από τις επιχειρήσεις
• Κεντρικός ρόλος για την απόκτηση δεξιοτήτων στην και μέσω της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών και άλλων νέων τεχνολογιών

Slide
Ποιες είναι οι ομάδες-στόχοι των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας?

• Νέοι μεταξύ 16 και 29 ετών που έχουν μείνει εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος ή της αγοράς εργασίας.
• Εκπαιδευτές ΙΕΚ και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Σύνδεσμος φωτογραφιών

Να δοθεί προβολή του σκοπού και του έργου των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας, τόσο των θεσμοθετημένων όσο και των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που επιτελούν το ίδιο έργο.

Αύξηση της ευαισθητοποίησης της ομάδας στόχου σχετικά με τη σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης και των ήπιων δεξιοτήτων.

Ανάπτυξη συγκεκριμένων και αποτελεσματικών λύσεων για τα προβλήματα της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και της ανεργίας των νέων.

Ενσωμάτωση ειδικών μέτρων για τη διασφάλιση της πρόσβασης των νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο ή σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού.

Να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη του μοντέλου των σχολείων δεύτερης ευκιρίας και η οικονομική βιωσιμότητά του στην ΕΕ.

Να επιτευχθεί η ευρωπαϊκή αναγνώριση του μοντέλου E2C ως βασικού στοιχείου για την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και της ανεργίας των νέων.

Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα αυτό.

Να δοθεί η δυνατότητα σε νέους με έλλειψη δεξιοτήτων ή προσόντων να αποκτήσουν με επιτυχία πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα ή στην αγορά εργασίας.

Ενίσχυση των ικανοτήτων και των προσόντων των εκπαιδευτικών των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας.

Εταίρο