Partners

Name: Vienna Association of Education Volunteers

Η Vienna Association of Education Volunteers (VAEV) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, με έδρα τη Βιέννη της Αυστρίας, ο οποίος αποτελείται από μια κοινότητα ένθερμων υποστηρικτών που δεσμεύονται να αναπτύξουν βιώσιμες λύσεις για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και των μαθησιακών διαδικασιών μέσω της διεξαγωγής έρευνας, της συμμετοχής σε έργα και της προώθησης της καινοτομίας. Μέσω της συνεχούς αλληλεπίδρασης της διασυνοριακής συνεργασίας, η VAEV αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα με τη μορφή δραστηριοτήτων που βασίζονται στην κοινότητα για την ενδυνάμωση των ανθρώπων, την υποστήριξη της πολιτικής αλλαγής και την προώθηση και ενίσχυση της πρόσβασης στην ποιοτική εκπαίδευση και τις ευκαιρίες μάθησης για τις πιο ευάλωτες ομάδες.

Τα μέλη μας είναι φορείς αλλαγής που προσπαθούν να δημιουργήσουν μόνιμες λύσεις που βελτιώνουν την εκπαίδευση και τη μάθηση, προωθώντας συνεργατικές συμπράξεις για να μοιραστούν την τεχνογνωσία, τις γνώσεις, τους πόρους και τις βέλτιστες πρακτικές τους, αναλαμβάνοντας μια σειρά από δραστηριότητες και έργα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιης και ποιοτικής και τονώνουν τις ευκαιρίες δια βίου μάθησης, ειδικά για τους νέους, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρίες, τις μειονοτικές ομάδες, τους πρόσφυγες, τους μετανάστες και όσους ζουν σε περιοχές με υψηλή κοινωνική αποστέρηση. Αυτές οι δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης αφορούν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και ποικίλλουν από διάφορες φυσικές και ψηφιακές δραστηριότητες, ομαδικές εργασίες, ευκαιρίες εθελοντισμού, καθώς και δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων που σχετίζονται με διάφορους τομείς της εκπαίδευσης, δεξιότητες απασχόλησης και προσωπικής ανάπτυξης που δημιουργούν θεμέλια για το μέλλον και γεφυρώνουν τα χάσματα μεταξύ των φύλων και των γενεών. Κύριος στόχος μας είναι να προωθήσουμε και να διευκολύνουμε την ανταλλαγή ιδεών και να δημιουργήσουμε περιβάλλοντα που επιτρέπουν ανοιχτές συζητήσεις και διεγείρουν τη νέα σκέψη, καθώς και να βελτιώσουμε τη σωματική και ψυχική υγεία και τη γενική ευημερία των διαφόρων κοινωνικών ομάδων, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση. Η εστίασή μας κατευθύνεται στην παροχή βοήθειας για την αυτό-βελτίωση και την προσωπική υπευθυνότητα με στόχο την αύξηση της απασχόλησης/ των εκπαιδευτικών ευκαιριών μέσω της συμμετοχής σε δομημένες, θετικές δραστηριότητες.

Name: The Institute of Vocational Training AKMI (AKMI S.A.)

Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΚΜΗ (ΑΚΜΗ Α.Ε.) ιδρύθηκε το 1989 και σήμερα είναι ένα από τα κορυφαία Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Ελλάδα που παρέχει μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει περισσότερους από 13.000 ενεργούς σπουδαστές. Το ΑΚΜΙ είναι το κορυφαίο ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στην Ελλάδα, ενώ το βασικό στρατηγικό του πλεονέκτημα είναι το ανθρώπινο κεφάλαιό του, καθώς το ΑΚΜΙ απασχολεί ειδικούς σε μεγάλη ποικιλία κλάδων και επιστημών. Το ΑΚΜΙ έχει διακριθεί ως ένα από τα 7 καλύτερα ιδρύματα ΕΕΚ στην Ευρώπη, ενώ έχει λάβει επίσης πολλές διακρίσεις, όπως τα Education Business Awards και το βραβείο για τις Πολιτικές και τα Προγράμματα Οικονομικής Στήριξης για την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, καθώς και το βραβείο για τις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, τις Εγκαταστάσεις και το Εκπαιδευτικό Υλικό για το πρόγραμμα Δωρεάν Κατάρτισης Τυφλών.

Name: Efektas Group

Ο Όμιλος Efektas είναι ένας διεθνής οργανισμός με έδρα τη Λιθουανία. Εδώ, εστιάζουμε στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, την προσωπική-επαγγελματική ανάπτυξη και τις πρωτοβουλίες με αντίκτυπο Από το 2016 έχουμε αποκτήσει εκτεταμένη τεχνογνωσία στην επιχειρηματικότητα, την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, τις αξίες της ΕΕ, την (οικολογική) βιωσιμότητα, την ένταξη, τον υγιεινό και ενεργό τρόπο ζωής των ατόμων. Το δυνατό μας σημείο είναι η ποικιλομορφία στις εθνικότητες, το υπόβαθρο, τις ηλικίες και την εξειδίκευση της ομάδας μας.

Ο οργανισμός λειτουργεί μέσω: -Ανοίγματος ευκαιριών κινητικότητας Erasmus+ όσο το δυνατόν πιο προσιτών για τους νέους, τους εργαζόμενους στη νεολαία και τους εκπαιδευτικούς και τις ομάδες νέων με λιγότερες ευκαιρίες- -Της προώθησης και ανάπτυξης μη τυπικών και καινοτόμων μέσων μάθησης για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη- -Της προώθησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, του υγιεινού τρόπου ζωής, της βιώσιμης ανάπτυξης, -Της δημιουργίας καινοτόμων εργαλείων μάθησης και της ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Name: INDEPCIE

Ο ισπανικός οργανισμός είναι μια εταιρεία κατάρτισης που ιδρύθηκε το 2017 και επικεντρώνεται στην εκπαίδευση ικανοτήτων και στη βελτίωση της ανθρώπινης απόδοσης. Η INDEPCIE συνεργάζεται ενεργά με διάφορες οργανώσεις νεολαίας και γυναικών, μειονεκτούσες ομάδες, εμπορικά επιμελητήρια και ΜΚΟ για:


Προσωπική ανάπτυξη με την προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της αυτογνωσίας, της ευαισθητοποίησης, της βελτίωσης των διαπροσωπικών δεξιοτήτων και της πλήρους ανάπτυξης του ατομικού δυναμικού.
Επαγγελματική και οργανωτική βελτίωση με την εργασία στη σωστή επικοινωνία και την ενίσχυση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων.

Name: Dutch Foundation of Innovation Welfare 2 Work

Το Dutch Foundation of Innovation Welfare 2 Work είναι ειδικός στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της ψηφιακής ανάπτυξης στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της εργασίας, της (άτυπης) εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού, της κοινωνικής ένταξης, της συμβουλευτικής, των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, της επιχειρηματικότητας και των ευρωπαϊκών συμπράξεων. Η Carla de Vreij, του Dutch Foundation of Innovation Welfare 2 (βλ. φωτογραφία αριστερά) αναφέρει: “Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε συνεργασίες και πλατφόρμες για καινοτόμες καλές πρακτικές στους τομείς μας , αναπτύσσοντας ψηφιακές πληροφορίες για νέους πολίτες και επαγγελματίες σχετικά με στρατηγικές απασχόλησης, κινητικότητα, νομοθεσία και κανονισμούς, τον κοινωνικό χάρτη των Κάτω Χωρών και άλλων χωρών, όπως η Τουρκία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η Αυστραλία, η Νότια Αφρική, η Κίνα κ.λπ.) Η κοινωνική καινοτομία αποτελεί μια από τις προτεραιότητές μας”. Η DFW2W συμμετέχει και εμπλέκεται επίσης σε διεθνή, εθνικά, περιφερειακά και τοπικά έργα. Τα έργα αυτά απευθύνονται σε νέους που αναζητούν εργασία, νέους επιχειρηματίες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), εργοδότες & κυβερνητικούς φορείς.

Name: Igor Vitale International Srl

Η Igor Vitale International Srl είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση με έδρα τη Φότζια της Απουλίας που ειδικεύεται στις υπηρεσίες εφαρμοσμένης ψυχολογίας σε διάφορους τομείς παρέμβασης, όπως: κλινική, κοινωνική, εγκληματολογική, εργασιακή και οργανωτική, περιβαλλοντική, τουριστική, αναπηρία, αθλητική και σχολική ψυχολογία. Η Igor Vitale International srl περιλαμβάνει ένα δίκτυο 100 εμπειρογνωμόνων στην ψυχολογία και τις επιστήμες του ανθρώπου που δραστηριοποιούνται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με αποστολή να ευνοούν την κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση και τη βιωσιμότητα μέσω της εφαρμοσμένης ψυχολογίας. Η Igor Vitale International Srl βασίζει τη δράση της στην διεπιστημονική αλληλεπίδραση μεταξύ διαφόρων επαγγελμάτων που συνδέονται με την ψυχολογία και τις επιστήμες του ανθρώπου, τα οποία επιλέγονται και προτείνονται με βάση τη φύση του έργου και περιλαμβάνουν εμπειρογνώμονες από τον τομέα της τεχνολογίας (εμπειρογνώμονες πληροφορικής, γραφίστες, δημιουργούς βίντεο, εμπειρογνώμονες σχεδιασμού UX, προγραμματιστές ιστοσελίδων) και από τους τομείς των επιστημών του ανθρώπου (συμπεριλαμβανομένων κοινωνιολόγων, ανθρωπολόγων, ερευνητών, καθηγητών, εκπαιδευτών κ.λπ.) προκειμένου να επιτευχθούν οι τελικοί στόχοι του: να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη στο σχολείο, την κατάρτιση, τα πανεπιστήμια, τους τομείς των ενηλίκων και της εργασίας- να προωθηθεί η αλλαγή συμπεριφοράς και στάσεων για την αειφορία και την οικολογία, να αυξηθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης στο σχολείο, την κατάρτιση, τα πανεπιστήμια και τους τομείς της εργασίας με τη βοήθεια της ψυχολογίας, των ψηφιακών προϊόντων και των επιστημών του ανθρώπου.