EMO2C: Emocinis intelektas ir socialiniai įgūdžiai antrojo šanso mokymosi mokiniams

EMO2C nori sukurti specialius mokymus apie emocinį intelektą (EQ) ir socialinius įgūdžius, siekiant sustiprinti mokinių individualų požiūrį, o vėliau ir galimybes patekti į darbo rinką. Tai ne tik techninių ar profesinių įgūdžių, bet ir įgūdžių bei elgsenos klausimas, kuris padės jiems tobulėti ir vėliau – ieškant darbo ir dalyvauti pilietinėje visuomenėje.

Apie projektą

Eurostato duomenimis, 2020 m. spalio mėn. ES net 3,1 mln. jaunų žmonių buvo bedarbiai (iki 25 metų amžiaus) (17,5 proc.). Šie skaičiai įgauna gan negatyvų atspalvį Viduržemio jūros regiono šalyse, pvz., Ispanijoje, kur šis rodiklis siekia 40,4 % arba daugiau nei 30 % Graikijoje ar Italijoje, o Lietuva (27,1 %) taip pat kenčia nuo šios nelaimės, viršijančios ES vidurkį (17,5 %). Šis roduklis yra keliantis nerimą ir net pavojingas šiai svarbiai gyventojų grupei. Skaičiai yra dar didesni tarp žemos kvalifikacijos jaunimo, kurių daugelis prisijungė prie darbo rinkos pastarojo dešimtmečio ekonomikos nuosmukio viduryje ir dabar kenčia nuo Covid-19 pandemijos padarinių. 

Kas yra antrojo šanso mokykla?

Slide
Antro šanso mokyklų idėja?

E2C koncepcija pirmą kartą atsirado Europos Komisijos iniciatyva reaguojant į informacinės visuomenės atsiradimą ir jos keliamą iššūkį švietimo sistemai. E2C yra struktūrinių subjektų serija įvairiose ES šalyse, tačiau jų modelis taip pat gali būti išplėstas į mokymo programas, kurias rengia daugelis viešųjų ir privačių organizacijų, turinčių tą pačią tikslinę grupę ir tuos pačius tikslus. Dažniausiai jaunuoliai, atvykę į E2C, jaučiasi atskirti nuo visuomenės, išstumti iš švietimo ir darbo sistemos, nusivylę ir emociškai palaužti dėl krizės ar asmeninių aplinkybių, turinčių įtakos jų profesiniam gyvenimui.

Slide
Kokie metodai ir principai taikomi antrojo šanso mokyklose?

• Partnerystė su vietos valdžios institucijomis, socialinėmis tarnybomis, asociacijomis ir privačiu sektoriumi
• Mokymo ir konsultavimo metodai, orientuoti į atskirų mokinių poreikius, norus ir gebėjimus bei skatinant aktyvų jų dalių mokymąsi.
• Lankstūs mokymo moduliai, leidžiantys derinti pagrindinių įgūdžių ugdymą su praktiniu mokymu įmonėse
• Skiriamas dėmesys įgyjant įgūdžius informacinių ir ryšių technologijų bei kitų naujų technologijų srityje

Slide
Antrojo šanso mokyklų tikslinė grupė?

• 16–29 metų jaunuoliai, nepatekę į švietimo sistemą ar darbo rinką.

• Profesinio mokymo ir antrojo šanso mokyklų instruktoriai

Pagrindiniai konsorciumo tikslai

Suteikti matomumą E2C tikslui ir darbui, tiek įsteigtų, tiek viešųjų ir privačių įstaigų, kurios atlieka tą pačią misiją.

Didinti informuotumą apie emocinį intelektą (IE) ir minkštųjų įgūdžių svarbą tikslinėje grupėje.

Parengti konkrečius ir veiksmingus sprendimus mokyklos nebaigimo ir jaunimo nedarbo problemai spręsti.

Įtraukti specialias priemones, skirtas užtikrinti galimybę patekti į rizikos grupę arba socialinę atskirtį atsidūrusiems jauniems žmonėms.

Įgalinti E2C modelio plėtrą ir jo ekonominį tvarumą ES.

Siekti E2C modelio pripažinimo ES, kaip esminį elementą, kovojant su mokyklos nebaigimu ir jaunimo nedarbu.

Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą šioje srityje.

Sudaryti sąlygas jauniems žmonėms, neturintiems įgūdžių ar kvalifikacijos, sėkmingai patekti į švietimo programas arba patekti į darbo rinką.

Stiprinti E2C pedagogų kompetencijas ir kvalifikaciją.

Partneriai